Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování OsÚ  Evidence obyvatel Personální agenda Mzdová agenda Evidence poplatků Evidence smluv, dary, plné moci Vedení účetnictví Materiály ZO Czech Point Mobilní rozhlas Volby (seznamy voličů, voličský průkaz) Kronika Veřejné zakázky, dotace Spisová služba Evidence včelstev Evidence žádostí a stížností Notáři, PČR, soudy, exekutorský úřad Úřední deska Kódy, klíče, razítka Obecně závazné vyhlášky Kultura - diplomy, přihlášky Pronájem obecních prostor Veřejné vyhlášky Certifikáty Knihovna JSDH Les BOZP Datová schránka, email
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce (uvést) Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Evidence obyvatel vedení personální agendy vedení mzdové agendy vedení agendy poplatků vedení smluv podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník správce rozpočtu Zápisy ZO, pozvánky, usnesení výpis rejstříku trestů, výpis bodového hodnocení řidiče, vípi evidence byvatel, výpis z KN, výpis insolvenčího rejstříku, výpis z veřejného rejstříku informování občanů výkon přenesené působnosti např. Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích etc. Záznam historických událostí v obci stručným způsobem a zachycení významných událostí Veřejné zakázky vedení agendy spisové alužby vedení agendy včelstev Zákonná povinnost vedení žádosti a jejich evidence a zvěřejňování dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vedení agendy v dané věci Zveřejňování dokumentů  vedení agendy z provozních a zákonných důvodů zákonná povinnost - evidence právních předpisů obce vedení agendy - zákonná povinnost zpracování poplatků za nájem zákonná povinnost zákonná povinnost egenda knihovny - organizační agenda JSDH - organizační agenda lesního hospodářství bezpečnost na pracovišti doručování a odesílání písemností
Kategorie subjektu údajů
Občané zaměstnanci obce zaměstnanci obce občané obce smluvní strany, občané smluvní strany, občané,  Veřejnost veřejnost veřejnost veřejnost veřejnost, občané smluvní strany - občané FO, společnosti PO občané občané - vlastníci včelstev občané žadatelé občan - dotčený účastník daného řízení občané starostka, místostarostka, účetní veřejnost veřejnost veřejnost veřejnost, občané starostka občané - vypůjčitelé členové jednotky SDH odborný lesní hospodář zaměstnanci obce veřejnost, občané obce
Kategorie zpracovávaných osobních údajů Jmenné, adresní, datum narození, r. č., TP, místo narození, rodinný stav, občanství, národnost  Jmenné, adresní, datum narození, r. č., TP, kód pojišťovny, číslo OP, bankovní spojení Jmenné, adresní, datum narození, r. č., TP, kód pojišťovny, číslo OP, bankovní spojení jmenné, adresní jmenné, adresní, datum narození, ICO, RČ, TP, sídlo, bankovní spojení jmenné, adresní, datum narození, ICO, RČ, TP, sídlo, bankovní spojení jmenné, adresní, RČ, TP, datum narození, LV, IP adresa jmenné, adresní, RČ, datum narození, adresa jmenné, adresní, RČ, datum narození, adresa, telefon jmenné, adresní, RČ, datum narození, adresa jmenné, adresní, RČ, datum narození, adresa jmenné, adresní, RČ, datum narození, adresa, telefon jmenné, adresní, RČ, datum narození, adresa, telefon jmenné, adresní, RČ, datum narození, adresa, telefon jmenné, adresní, RČ, datum narození, DS, telefon jmenné, adresní, RČ, datum narození, adresa, telefon jmenné, adresní, LV - pouze vyjímečně s odkazem na povinnosti Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - hledání vlastníka jmenné agenda neobsahuje OÚ jmenné, adresní, RČ, DS,  jmenné, adresní, RČ, DS, datum narození jmenné, adresní, LV, RČ jmenné, adresní, datum narození jmenné, adresní jmenné, adresní,  jmenné, adresní, datum narození, TP, RČ, DS jmenné, adresní, podpis jmenné, adresní, 
Příjemce nebo kategorie příjemců údajů starosta, místostarosta, účetní, nositel OÚ (dotčený občan) starosta, místostarosta, účetní, zdravotní pojišťovna, ČSSZ, OSSZ, FÚ, KÚ - audit starosta, místostarosta, účetní, zdravotní pojišťovna, ČSSZ, OSSZ, FÚ, KÚ - audit starosta, místostarosta, účetní starosta, místostarosta, účetní, zastupitelé, KÚ - audit starosta, místostarosta, účetní, zastupitelé, KÚ - audit Veřejnost, KÚ - audit občan - žadatel  dotčený občan dotčený občan veřejnost, občané starosta, místostarosta, účetní, poskytovatel dotace, KÚ - audit, veřejnost starosta, místostarosta, účetní starostka starosta, místostarosta,zastupitelstvo, KÚ - audit starosta, místostarosta, účetní starosta, místostarosta, účetní, občané, KÚ - audit starosta, místostarosta, účetní starosta, místostarosta, účetní, občané starosta, místostarosta, účetní, občan dotčený agendou starosta, místostarosta, účetní starosta, místostarosta, zastupitelstvo, veřejnost starosta starosta, knihovnice, občané starosta, místostarosta, velitel JSDH starosta, místostarosta, účetní, ZO určení zaměstnanci určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů či kritéria pro ni S/1, V/5, S/50 S50, S10, S5,S3 S50, S10, S5,S3 S5 V5, S5, A5 S10, S5, V10, A10 A/10 V/5 NE S/5, V/5, A/10, S/2, S ihned A 10 S5 viz spisový řád V5 A5, S/5 A5, S5, V5 NE NE A 10 NE V5 V5 NE V5 S/5 A20 S10 5 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
právní titul účelu zpracování dle ON c c c c c c c c e c e c c c c c c f c f c c c e c c c c
konkrétní právní základ pro právní tituly  c) nebo e), případně i f) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel; Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 565/1990 Sb., - Zákon o místních poplatcích, Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Zákon č. 563/1991 Sb., Zákon o účetnictví Zákon č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích Zákon č. 183/2006 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 132/2006 Sb.,Zákon o kronikách obcí Zákon č. 134/2016 Sb.
Zákon o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 499/2004 Sb.Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)  vlastní agenda přístupů k agendovým systémům Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích vlastní agenda bez právního základu - požádá-li občan Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Zákon č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči,  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Je poskytnutí osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem? Má osoba povinnost OsÚ poskytnout? + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný NE zákonný NE zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
zdroj osobních údajů, pokud se nezískaly od SÚ a jejich získání není upraveno zákonem X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda jde o automatizované individ.  rozhodování (vč. profilování), pokud ano, informace o tom (AIR)? NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE